Návštěv :
Celkem : 1574
Týden : 1
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 17.01.2020 09:25:46

Administrace

O knihovně


Knihovna v obci Krumvíř má dlouholetou tradici. Slouží jako kulturní a informační centrum. Návstěvníci mají k dispozici počítač s připojením na Internet zdarma. Nové knihy nakupujeme několikrát ročně. K dispozici jsou také tituly z výměnného fondu Okresní knihovny Břeclav.

OBRÁZEK : bez_nazvu.jpgKnihovní řád Obecní knihovny Krumvíř


I. Základní ustanovení

Čl. 1 - Poslání a činnost knihovny

 

                              Obecní knihovna Krumvíř (dále jen MK) je knihovnou základní ve smyslu

               § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. Základním účelem zřízení knihovny je zaručení rovného

               přístupu k veřejným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním

               zákonem všem občanům a institucím bez rozdílu. Pro zvyšování kulturní a vzdělanostní

               úrovně obyvatel plní knihovna další kulturní, vzdělávací a společenské funkce.

                                Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících

               informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Je základní knihovnou s univerzálním

               knihovním fondem. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové

               materiály, elektronické dokumenty a další informační prameny. Zpracovává, uchovává

               a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

                                Je-li uzavřena písemná smlouva s krajskou knihovnou o přenesení regionálních

               funkcí, poskytuje knihovna služby knihovnám regionu v rozsahu smlouvy.

 

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

(dále VKIS)

               1.             Knihovna poskytuje tyto VKIS:

                               a)             výpůjční služby

                               b)            meziknihovní výpůjční služby (dále MVS) a reprografické služby

                               c)             informační služby     -              informace o fondech a katalozích

                                                                                            knihovny

                                                                            -              informace z oblasti veřejné správy

                                                                            -              ústní informace bibliografické

                                                                                            a faktografické

                                                                            -              přístup na internet (viz provozní řád

                                                                                            internetových služeb)

                               d)            speciální služby zvukové knihovny pro zrakově postižené občany

                                              (viz provozní řád zvukové knihovny)

                               e)             pořádání přednášek, besed, výstav a jiných kulturních akcí

                               f)             pořádání exkurzí, instruktáží o knihovně a jejím využití

                               g)            tisk letáků, seznamů, propagačních materiálů

                               h)             audiovizuální programy

                               i)              vydávání tematických neperiodických tiskovin

                               j)              půjčování CD podle zvlášť stanovených podmínek (viz provozní řád

                                              půjčovny CD)

                               k)             kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu

                                              uživatelů knihovny  i reprografické služby pro širší veřejnost

                               l)              služby specializovaného maloobchodu (prodej publikací a dalších

                                              zvukových či zvukově obrazových dokumentů vydaných v rámci

                                              města a regionu, prodej dokumentů vyřazených z vlastního fondu

                                              knihovny apod.)

 

               2.             Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené

                               služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp.

                               odst. 3 a 4 tamtéž.

 

               3.             Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci

                               uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby. Veškeré finanční částky

                               (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou

                               knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené

                               ceníkem MK, který je přílohou tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ).

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 - Registrace uživatele

               1.             Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním

                               průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních

                               dokladů uživatele.

 

               2.             Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště

                               a datum narození.

 

               3.             Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

               4.             Knihovna je oprávněna zpracovávat základní osobní údaje uživatelů na základě registrace

                               u Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha.

 

               5.             Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně

                               osobních údajů. Další kontaktní údaje na přihlášce slouží ke statistickým účelům a také ke

                                zlepšení kontaktů s uživateli a ke zkvalitnění služeb, uživatel však není povinen je uvádět.

 

               6.             Za vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení registrace zaplatí uživatel registrační

                               poplatek. Platnost průkazu je 12 měsíců ode dne vystavení. Čtenářská legitimace je

                               nepřenosná, knihovník může v oprávněných případech vyžadovat od čtenáře

                               předložení dokladu totožnosti. Případné zneužití může mít za následek zrušení

                               čtenářského průkazu.

 

               7.             Uživatel pobočky knihovny může pravidelně využívat služeb MK v hlavní budově

                               ve městě a naopak.

 

               8.             Ztrátu nebo zcizení čtenářského průkazu je uživatel povinen neprodleně knihovně

                               oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které knihovně vzniknou zneužitím

                               čtenářského průkazu jinou osobou.

 

 

Čl. 4 - Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

               1.             Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.

 

               2.             Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Dále se musí podrobit

                               stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku.

                               V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek.

 

               3.             Pokud uživatel tato opatření nedodržuje, může být dočasně nebo trvale zbaven práva

                               užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a

                               povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

               4.             Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně

                               knihovníkovi.

 

               5.             Chce-li čtenář uplatnit slevu na průkaz, předloží příslušný doklad (např. studijní průkaz,

                               kartu ZTP apod.).

 

 

 

Čl. 5 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

               1.             Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení poskytované

                               knihovnou.

 

               2.             Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému, aplikace

                               a programy nainstalované na počítačích knihovny.

 

               3.             Data získaná z internetu si může uživatel zkopírovat na diskety nebo jiná přenosná

                               média. Knihovna však neposkytuje možnost si data vypálit na CD nebo DVD.

 

               4.             Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které

                               by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně

                               odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky

                               včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

               5.             Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně

                               k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv

                               způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, kopírovat, sdílet, distribuovat

                               (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

               6.             Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.,

                               tj. autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6 - Zpřístupňované knihovní dokumenty

               1.             Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního

                               fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních

                               služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

               2.             Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle

                               § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7 - Rozhodnutí o půjčování

               1.             Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1

                               tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

                               a)             kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

                               b)            které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

                               c)             jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení

                                              autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

                               d)            které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní

                                              výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny,

                               e)             prezenčního a regionálního fondu studovny,

                               f)             nejnovějších čísel novin a časopisů

 

Čl. 8 - Postupy při půjčování

               1.             Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout, ihned ohlásit

                               všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce

                               automatizovaného výpůjčního systému.

 

               2.             Uživatel potvrdí výpůjčku svým podpisem, jestliže cena půjčovaného dokumentu

                               přesahuje 400,- Kč.

 

               3.             Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu,  a to ústně, písemně, telefonicky,

                               e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře.

 

Čl. 9 - Výpůjční lhůty

               1.             Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta

                               může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li

                               dokument další uživatel, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo

                               prostřednictvím webového formuláře. V odůvodněných případech je možné

                               povolit novou výpůjčku téhož dokumentu pod podmínkou jeho předložení.

                               Nové knihy půjčuje knihovna na 2 týdny.

 

               2.             Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně

                               žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

               3.             Ve studovně MK se čtenářům s platným čtenářským průkazem půjčují vybrané knihy

                               ke studijním účelům na 1 týden.

 

Čl. 10 - Vracení vypůjčeného dokumentu

               1.             Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej

                               vypůjčil.Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen

                               uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako

                               při ztrátě dokumentu.

 

               2.             Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj

                               po celou dobu výpůjčky. Na vyžádání může uživatel dostat potvrzení

                               o vrácení dokumentu.

 

               3.             Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje mu

                               knihovna poplatek z prodlení.

 

               4.             Pokud uživatel ani po vyčerpání všech upomínek půjčený dokument nevrátí,

                               bude se vrácení vymáhat právní cestou.

 

               5.             Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování

                               všech služeb.

 

Čl. 11 - Reprografické a jiné kopírovací služby

 

               1.             Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo

                               z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla

                               kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského

                               zákona č. 121/2000 Sb.

 

               2.             Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu

                               s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické,

                               pornografické literatury apod.).

 

               3.             Knihovna poskytuje kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro

                               osobní potřeby uživatelů knihovny, ale i kopírovací služby pro širší veřejnost.

                               Ceny za kopírování jsou uvedeny v ceníku kopírovacích služeb

                               (příloha KŘ č. 1/VI).

 

Čl. 12 - Internetové služby

               1.             Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, přístup

                               k internetu je poskytován bezplatně (uživatelé bez čtenářského průkazu 15 minut,

                               čtenáři knihovny s platnou čtenářskou legitimací až 60 minut).

 

               2.             Uživatelé mohou využít zámluvní služby na počítačovou stanici.

 

 

IV. Postihy při nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13 - Ztráty a náhrady

               1.             Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu dokumentu a ve lhůtě stanovené

                               knihovnou nahradit škodu.

 

               2.             O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu

                               škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož

                               dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.

                               Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna

                               požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční

                               náhradu. Výši finanční náhrady stanovuje knihovna.

 

               3.             Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti

                               se ztrátou vznikly.

 

               4.             Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má

                               knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 14 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

               1.             Poplatek z prodlení:

                               a)             povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje

                                              po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den

                                              stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se

                                              na nejbližší další výpůjční den.

 

               2.             Vymáhání nevrácených výpůjček:

                               a)             nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna

                                              upomínkami vrácení dokumentů. Po pěti bezvýsledných upomínkách

                                              (z nichž poslední je doporučený dopis ředitelky knihovny) následuje

                                              vymáhání právní cestou.

 

               3.             Ztráta průkazu uživatele:

                               a)             za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho

                                              platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

                                              (viz ceník - příloha KŘ č. 1/IV)

 

               4.             Poškození dokumentu :

                               a)             výši poplatku dle rozsahu poškození stanovuje  knihovník.

 

Čl. 15 - Náhrada všeobecných škod

 

               1.             Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností

                               (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí

                               v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda

                               uvedením do předešlého stavu“).

 

               2.             Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

                               platných předpisů.